Informacja dla konsumentów, którzy zakupili lokale na osiedlu „Zielona Warszawa” w Sulejówku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że następujące postanowienia umów zawartych przez moją firmę „J.W. Apartments” Tadeusz Jaźwiński wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr NIP5240002739, Regon 010553317 z konsumentami:

(I) „Strony tego aktu postanawiają, że Zarząd nieruchomością wspólną odbywać się będzie według zasad i na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali i powierzony zostaje firmie „JWA” Spółka Cywilna T.Jaźwiński, U.Jaźwińska-Mastalerz, M.Jaźwińska (NIP 1182065097) na okres trzech lat.” (§ 6 Umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego znajdującego się w domu mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym w zabudowie bliźniaczej, sprzedaży tego lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu sporządzonej w formie Aktu Notarialnego oraz § 7 Umowy przedwstępnej sprzedaży) zostanie usunięte.

(II) „Jeżeli Powierzchnia Ostateczna Lokalu Mieszkalnego w stosunku do projektowanej powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego wskazanej w § 3 ust. 3 Umowy zmieni się o ponad 2%, Cena zostanie zmieniona proporcjonalnie do wielkości zmiany powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego, o ile w terminie wskazanym w § 11 ust. 3 Umowy Nabywca nie skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy.” (§ 8 ust. 1 Umowy Deweloperskiej sporządzonej w formie Aktu Notarialnego)

(III) Postanowienie „Strony dopuszczają różnicę Powierzchni Ostatecznej Lokalu Mieszkalnego w stosunku do projektowanej powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego wskazanej w § 3 ust. 3 Umowy w granicach 2%, gdy różnica ta wynika z przyczyn architektoniczno-konstrukcyjnych lub wykonawczych niezależnych od Dewelopera. Taka różnica powierzchni Lokalu Mieszkalnego nie będzie uznana za nienależyte wykonanie Umowy.”  (§ 3 ust. 7 Umowy Deweloperskiej sporządzonej w formie Aktu Notarialnego oraz § 5 ust. 6 Umowy rezerwacyjnej) zostanie usunięte.

(IV) Postanowienie: „Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 15 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 3 ust. 6 Umowy, jeżeli w wyniku dokonania pomiaru, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy, Powierzchnia Ostateczna Lokalu Mieszkalnego w stosunku do powierzchni Lokalu Mieszkalnego wskazanej w § 3 ust. 3 Umowy zmieni się o ponad 2 % (dwa procent).” (§ 11 ust. 3 Umowy Deweloperskiej sporządzonej w formie Aktu Notarialnego)

(V) „Z uwagi na fakt, że całość inwestycji realizowana jest etapami, celem zabezpieczenia ciągłości i sprawności procesu inwestycyjnego (…), małżonkowie (…) wyrażają zgodę na dalsze prowadzenie inwestycji oraz udzielają Tadeuszowi Jaźwińskiemu nieodwołalnego i niewygasającego do chwili zakończenia inwestycji pełnomocnictwa do wymienionych poniżej czynności na warunkach i według uznania pełnomocnika, tj. do: 1/ ustanowienia służebności gruntowych przejazdu i przechodu na nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, na których realizowane jest Przedsięwzięcie Deweloperskie, 2/ składania wszelkich oświadczeń w ramach procesu budowlanego, które mogą dotyczyć Nieruchomości, a ponadto wszelkich oświadczeń w przedmiocie ustanawiania na Nieruchomości dodatkowych służebności bądź użytkowań, w tym na rzecz podmiotów, których zadaniem jest działalność w zakresie dostawy mediów, polegających na umożliwieniu dokonania czynności zmierzających do budowy i instalacji urządzeń przetwarzających i przesyłowych, jak i późniejszego dostępu do tych urządzeń w celu dokonywania niezbędnych napraw, konserwacji i innych czynności związanych z obsługą sieci poszczególnych mediów, 3/ wszelkich czynności prawnych związanych z samodzielnym prowadzeniem inwestycji, a polegających na budowie pozostałych etapów inwestycji, w tym do uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, a w szczególności występowania i uzyskania od odpowiednich organów pozwoleń na budowę, 4/ podziału nieruchomości zgodnie z Planem Podziału Nieruchomości stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (możliwe są niewielkie różnice w powierzchni deklarowanych działek powstałych po podziale), 5/ zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, 6/ reprezentowania Kupujących przed Urzędem Miasta (…) oraz Radą Miasta (…) w sprawie nadania nazwy ulicy dla ciągu pieszo – jezdnego oraz nadania nowych numerów porządkowych lokali po dokonaniu podziału geodezyjnego opisanej w § 1 nieruchomości. (…)” (§ 8 Umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego znajdującego się w domu mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym w zabudowie bliźniaczej, sprzedaży tego lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu sporządzonej w formie Aktu Notarialnego oraz § 9 Umowy przedwstępnej sprzedaży oraz § 13 ust. 1 Umowy rezerwacyjnej oraz § 12 ust. 2 Umowy Deweloperskiej sporządzonej w formie Aktu Notarialnego)

(VI) „Ponadto (…) zobowiązują się nie zgłaszać żadnych sprzeciwów ani w inny sposób nie opóźniać, utrudniać lub uniemożliwiać kontynuację przedmiotowej inwestycji budowlanej do czasu jej ukończenia. W przypadku niedotrzymania powyższego zobowiązania Kupujący zapłacą Sprzedającemu karę umowną w wysokości 100% (sto procent) wartości powstałej w wyniku tego działania szkody.” (§ 8 zd. ostatnie Umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego znajdującego się w domu mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym w zabudowie bliźniaczej, sprzedaży tego lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu sporządzonej w formie Aktu Notarialnego oraz § 9 zd. ostatnie Umowy przedwstępnej sprzedaży)

mogły stanowić niedozwolone postanowienia umowne i jako takie być bezskuteczne względem konsumentów, w rozumieniu art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (t.j. z 2021 r. poz. 1509, 2459) i w związku z tym zostały usunięte, powinny być sporządzone w oddzielnym dokumencie lub mieć zmienione brzmienie w następujący sposób:

(I)  Zapis ten został usunięty, Zarząd nieruchomością wspólną odbywa się na warunkach określonych w ustawie z dnia 24.06.1994r. o własności lokali i decyduje o tym powstała w wyniku sprzedaży lokalu wspólnota większością głosów. Tej informacji nie należy wpisywać go do Aktu Notarialnego przenoszącego własność.

(II) „Jeżeli Powierzchnia Ostateczna Lokalu Mieszkalnego w stosunku do projektowanej powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego wskazanej w § 3 ust. 3 Umowy ulegnie zmianie, Cena zostanie zmieniona proporcjonalnie do wielkości zmiany powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego, o ile w terminie wskazanym w § 11 ust. 3 Umowy Nabywca nie skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy.”

(III) Zapis ten został usunięty.

(IV) „Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 15 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 3 ust. 6 Umowy, jeżeli w wyniku dokonania pomiaru, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy, Powierzchnia Ostateczna Lokalu Mieszkalnego w stosunku do powierzchni Lokalu Mieszkalnego wskazanej w § 3 ust. 3 Umowy ulegnie zmianie.”

(V) „Z uwagi na fakt, że całość inwestycji realizowana jest etapami, celem zabezpieczenia ciągłości i sprawności procesu inwestycyjnego (…), małżonkowie (…) wyrażają zgodę na dalsze prowadzenie inwestycji oraz udzielają Tadeuszowi Jaźwińskiemu odpowiednego pełnomocnictwa do działania w zakresie realizacji inwestycji, w formie odrębnego dokumentu.”

Postanowienie zostanie zastąpione odrębnym dokumentem o następującym brzmieniu: „Z uwagi na fakt, że całość inwestycji realizowana jest etapami, celem zabezpieczenia ciągłości i sprawności procesu inwestycyjnego (…), małżonkowie (…) wyrażają zgodę na dalsze prowadzenie inwestycji oraz udzielają Tadeuszowi Jaźwińskiemu nieodwołalnego i niewygasającego do chwili zakończenia inwestycji pełnomocnictwa do wymienionych poniżej czynności na warunkach i według uznania pełnomocnika, tj. do: 1/ ustanowienia służebności gruntowych przejazdu i przechodu na nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, na których realizowane jest Przedsięwzięcie Deweloperskie, 2/ składania wszelkich oświadczeń w ramach procesu budowlanego, które mogą dotyczyć Nieruchomości, a ponadto wszelkich oświadczeń w przedmiocie ustanawiania na Nieruchomości dodatkowych służebności bądź użytkowań, w tym na rzecz podmiotów, których zadaniem jest działalność w zakresie dostawy mediów, polegających na umożliwieniu dokonania czynności zmierzających do budowy i instalacji urządzeń przetwarzających i przesyłowych, jak i późniejszego dostępu do tych urządzeń w celu dokonywania niezbędnych napraw, konserwacji i innych czynności związanych z obsługą sieci poszczególnych mediów, 3/ wszelkich czynności prawnych związanych z samodzielnym prowadzeniem inwestycji, a polegających na budowie pozostałych etapów inwestycji, w tym do uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, a w szczególności występowania i uzyskania od odpowiednich organów pozwoleń na budowę, 4/ podziału nieruchomości zgodnie z Planem Podziału Nieruchomości stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (możliwe są niewielkie różnice w powierzchni deklarowanych działek powstałych po podziale), 5/ zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, 6/ reprezentowania Kupujących przed Urzędem Miasta (…) oraz Radą Miasta (…) w sprawie nadania nazwy ulicy dla ciągu pieszo – jezdnego oraz nadania nowych numerów porządkowych lokali po dokonaniu podziału geodezyjnego opisanej w § 1 nieruchomości.(…)”

(VI) „Ponadto (…) zobowiązują się nie zgłaszać żadnych sprzeciwów ani w inny sposób nie opóźniać, utrudniać lub uniemożliwiać kontynuację przedmiotowej inwestycji budowlanej do czasu jej ukończenia.”

Z poważaniem

                                                                                                                                                                                               Tadeusz Jaźwiński